Artikel 1: Begripsbepalingen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij De Blauwe Stal. De Blauwe Stal is een bedrijf dat adviseert, informeert en verhuurt. De Blauwe Stal informeert de huurder over huurprijzen, voorwaarden en overige onderwerpen die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.

 1. Onder huurder wordt verstaan degene die door bemiddeling van De Blauwe Stal de te huur aangeboden woning huurt. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters
 2. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar / eigenaren van de te verhuren vakantiewoning
 3. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning
 4. Onder factuurbedrag wordt verstaan de huursom verhoogt met bijkomende kosten, zoals onder andere eindschoonmaak, borgsom en toeristenbelasting
 5. Onder aanbetaling wordt verstaan het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan eigenaar is verschuldigd.

Artikel 2: Totstandkoming huurovereenkomst

 1. Het reserveren van een vakantiewoning kan geschieden per telefoon, email of via het boekingsformulier op de website van De Blauwe Stal.
 2. Bij boeking komt de huurovereenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van ontvangst per email van een bevestiging van De Blauwe Stal.
 3. Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering de dan geldende annuleringskosten verschuldigd zijn
 4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst
 5. De Blauwe Stal neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn

Artikel 3: Betalingscondities

 1. Binnen 7 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van de huursom (incl. borg) op rekening van De Blauwe Stal te zijn gestort als aanbetaling
 2. De resterende 70% en eventuele overige kosten dient op rekening van De Blauwe Stal te zijn gestort uiterlijk 6 weken vóór aankomst
 3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór aankomst, dient het gehele factuurbedrag binnen 4 werkdagen na de reserveringsbevestiging van De Blauwe Stal, te worden voldaan. Bij reservering minder dan 3 weken vóór aankomst, dient het gehele factuurbedrag binnen 2 werkdagen te worden overgeboekt. Bij een eventuele telefonische overmaking zijn de bijkomende kosten voor rekening van de huurder
 4. Indien De Blauwe Stal op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is De Blauwe Stal gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van De Blauwe Stal op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 4 : Bijkomende kosten

 1. Eventuele bijkomende kosten, zoals de waarborgsom, eindschoonmaak en toeristenbelasting, dienen, tenzij anders aangegeven, op de zelfde wijze te worden voldaan als de huurprijs
 2. De bijkomende kosten worden door De Blauwe Stal duidelijk vermeld bij de boeking en zijn op de website en in het kantoor na te lezen.

Artikel 5: Borgsom

 1. De bemiddelaar (eigenaar) is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf aan de bemiddelaar (eigenaar) betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen tien werkdagen op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de bemiddelaar (eigenaar)

Artikel 6: Eindschoonmaak

 1. De gehuurde vakantiewoning dient na afloop van het verblijf door de huurder netjes en ‘bezemschoon’ te worden opgeleverd
 2. Serviesgoed met toebehoren dient schoon te worden teruggeplaatst in de kasten
 3. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet
 4. Als er bij aankomst iets is beschadigd of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de verhuurder. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en dient dit bij vertrek te melden
 5. Al het afval is opgeruimd in de daarvoor bestemde containers
 6. Lakens en dekbedovertrekken zijn afgehaald

Artikel 7: Verplichtingen bemiddelaar

 1. Verhuurder stelt, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden, het huurobject ter beschikking aan huurder
 2. Verhuurder draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld
 3. Verhuurder staat er voorts voor in dat de ter plaatse gebruikelijke dan wel contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat de huurder daarvan gebruik kan maken

Artikel 8: Verplichtingen huurder

 1. Huurder dient, indien gewenst, zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering
 2. De vakantiewoning is op de datum van aankomst beschikbaar vanaf 15.00 uur en wel tot 10.00 uur op de dag van vertrek
 3. De huisbeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten personen van de geboekte vakantiewoning. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van nader overeen te komen extra kosten. Het is niet toegestaan personen in De Blauwe Stal toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen en familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.
 4. Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen Bij het verlaten van de vakantiewoning, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld
 5. In de vakantiewoning mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade
 6. Het is verboden meubilair buiten te zetten, de indeling van de vakantiewoning te veranderen, bedden te demonteren, dekens mee te nemen naar buiten, lampen e.d. uit te wisselen of instelling van tv-kanalen te veranderen. In de vakantiewoning mogen geen andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden worden gebruikt dan welke de eigenaar ter beschikking gesteld heeft
 7. Huisdieren zijn enkel met toestemming van de eigenaar toegestaan in de vakantiewoning en wel met een maximum van 2 per boeking en verplicht te vermelden. Omdat dit extra schoonmaakwerkzaamheden met zich meebrengt wordt hiervoor een toeslag aangerekend. Huisdieren zijn niet toegestaan op meubels (zoals bedden, banken). De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekten of verwondingen die mensen of huisdieren oplopen tijdens hun verblijf in de woning.
 8. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht
 9. Bij overschrijding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de woning geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige huursom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen

Artikel 9: Annulering of wijziging door huurder

 1. Huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt
 2. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige bedrag verschuldigd
 3. Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan de Blauwe Stal: a) Na bevestiging van de reservering d.m.v. de 1e betaling en/of boekingsbevestiging zijnde 30% van de overeengekomen huursom; b) Annulering binnen drie maanden tot twee maanden voor de aankomstdatum ; 50% van de overeengekomen huursom; c) Annulering binnen één maand voor de aankomstdatum; 100% van de overeengekomen huursom

Artikel 10: Opzegging of wijziging door De Blauwe Stal

 1. De Blauwe Stal is gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat tussenkomst van de rechter nodig zal zijn: a) Indien het verlangde voorschot niet of niet tijdig door de huurder is voldaan b) Indien de huurder het vakantieverblijf verlaat c) Indien de huurder nalaat het vakantieverblijf te betrekken op de dag waarop de huurperiode een aanvang neemt, zonder telefonisch of schriftelijk bericht te hebben dat hij het vakantieverblijf later zal betrekken d) Indien de huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft
  e) In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de nieuwe eigenaar e.d.; f) Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van De Blauwe Stal aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. In geval van opzegging of wijziging door De Blauwe Stal, zal de eigenaar de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.
 3. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door De Blauwe Stal worden vergoed.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De Blauwe Stal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: a) Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de vakantiewoning; b) Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie; c) Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan De Blauwe Stal afhankelijk is, nalatig blijven; d) Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s afkomstig van de huiseigenaren.

Artikel 12: Prijswijzigingen

 1. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van De Blauwe Stal, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en /of heffingen, die direct op de accommodatie of de huurder betrekking hebben, kunnen deze aan huurder worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst
 2. De prijzen zoals gepubliceerd op de website van de Blauwe stal zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische fouten en typefouten.

Artikel 13: Klachten en geschillen

 1. De huurder dient eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende het huurobject onverwijld aan de eigenaar te melden binnen 24 uur na aankomst bij de accommodatie
 2. De huurder dient De Blauwe Stal te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met eigenaar, vrijwaart eigenaar van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook
 3. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. De eigenaar zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen
 4. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na de verhuring schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar van De Blauwe Stal
 5. Op alle geschillen met De Blauwe Stal is Nederlands recht van toepassing

Artikel 14: Disclaimer

 1. Informatie die u verstrekt in ons gastenboek of op beoordelingswebsites kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er op dat u geen persoonlijke gegevens vermeldt. De Blauwe Stal behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen
 2. Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website www.vakantiewoningdeblauwestal.nl. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te administreren. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden van onze diensten
 3. Gedetailleerde adresgegevens verstrekken wij na betaling van de volledige huurprijs en bevestiging door De Blauwe Stal
 4. De Blauwe Stal geeft u tips om uw verblijf in Sluis te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.